Polecam GSU

  Formularz zgłoszeniowy
  do Programu „Polecam GSU”

  DANE UCZESTNIKA PROGRAMU (POLECAJĄCEGO)

  OŚWIADCZENIA **:
  Oświadczenie o rezydencji podatkowej w Polsce:
  Oświadczam, że dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadam miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tzn. :

  Jednocześnie, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora Programu o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia oraz przyjmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania.

  Regulamin w PDF

  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100 Gliwice. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych można się zapoznać w Regulaminie.

  *) Zaznacz właściwe
  **) Pole obowiązkowe

  Program "Polecam GSU" - od 01.01.2023 roku na czas nieokreślony