Do przeglądania plików PDF polecamy program Adobe Reader
Powyższe materiały nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Przestawione powyżej materiały mają charakter wyłącznie informacyjny i służą zapoznaniu się z ofertą ubezpieczeń grupowych.
Aktualne i wiążące ogólne warunki ubezpieczenia grupowego, do którego zamierzają Państwo przystąpić, postanowienia dodatkowe i odstępstwa od nich oraz informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844) doręczone zostaną na piśmie, lub na innym trwałym nośniku, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) w Biurach Obsługi Klubu.